آموزشگاه

ایام هفته ساعت

۴-۳

ساعت

۵-۴

ساعت

۶-۵

ساعت

۷-۶

ساعت

۸-۷

یکشنبه نقاشی خلاق

 

رباتیک

 

آشپز کوچولو

 

ریاضی و خلاقیت

 

پرینتر سه بعدی

 

دوشنبه بازی جسمی و حرکتی

 

علوم خلاق

 

آز مهیج

 

چرتکه

 

هنر خلاقیت

 

سه شنبه نقاشی خلاق

 

رباتیک

 

آشپز کوچولو

 

ریاضی خلاق

 

پرینتر سه بعدی

 

چهارشنبه بازی جسمی و حرکتی

 

علوم خلاق

 

آز مهیج

 

چرتکه

 

هنر و خلاقیت
پنجشنبه