برنامه درسی

برنامه هفتگی پیش دبستانی

ایام هفته ۸:۳۰_۷:۴۵ ۹:۳۰_۸:۴۵ ۱۰:۳۰_۹:۴۵ ۱۱:۳۰_۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰_۱۱:۴۵ ناهار ۱۴_۱۳:۱۵ ۱۵_۱۴:۴۵
شنبه دست ورزی زبان موسیقی ورزش ورزش ناهار شطرنج زبان
یکشنبه دقت و توجه دیداری زبان دست ورزی بازیهای علوم بازیهای ریاضی ناهار مهارت های حرکتی ریز و درشت کارگاه علوم شیمی
دوشنبه دست ورزی مهارت های اجتماعی و زندگی آوا شناسی مهارت های حرکتی بازیهای ریاضی ناهار دقت و توجه دیداری قصه گویی خلاق
سه شنبه تمرکز دیداری زبان آواشناسی هنر مهارت های اجتماعی و هوش مالی ناهار شاهنامه بازیهای علوم
چهارشنبه دقت و توجه دیداری دست ورزی تصویر خوانی محیط زیست تمرکز دیداری ناهار زبان ریاضی

برنامه هفتگی کلاس اول

ایام هفته ۸:۳۰_۷:۴۵ ۹:۳۰_۸:۴۵ ۱۰:۳۰_۹:۴۵ ۱۱:۳۰_۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰_۱۱:۴۵ ناهار ۱۴_۱۳:۱۵ ۱۵_۱۴:۴۵
شنبه زبان موسیقی زبان ورزش ورزش ناهار زبان شطرنج
یکشنبه زبان بنویسیم بخوانیم ریاضی ریاضی ناهار آزمایشگاه علوم
دوشنبه بنویسیم بخوانیم هنر هنر بنویسیم ناهار قرآن فارسی
سه شنبه زبان فارسی ریاضی فارسی بنویسیم علوم ناهار فارسی بخوانیم شاهنامه
چهارشنبه فارسی بنویسیم فارسی بخوانیم ریاضی ریاضی قرآن ناهار فارسی فارسی

برنامه هفتگی کلاس دوم

ایام هفته ۸:۳۰_۷:۴۵ ۹:۳۰_۸:۴۵ ۱۰:۳۰_۹:۴۵ ۱۱:۳۰_۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰_۱۱:۴۵ ناهار ۱۴_۱۳:۱۵ ۱۵_۱۴:۴۵
شنبه زبان موسیقی زبان ورزش ورزش ناهار زبان شطرنج
یکشنبه زبان ریاضی ریاضی املاء فارسی ناهار آزمایشگاه کتابخانه
دوشنبه ریاضی هدیه های آسمانی هنر هنر املاء ناهار علوم فارسی
سه شنبه زبان ریاضی قرآن فارسی هدیه های آسمانی ناهار مهارت های زندگی شاهنامه
چهارشنبه ریاضی املاء فارسی علوم قرآن ناهار فارسی ریاضی