دپارتمان آزمایش و پژوهش

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات می توان گفت که همه پیشرفت های علمی،صنعتی،پژوهشی،تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است.
ایده (انگاره یا طرح) در حقیقت یک طرح ذهنی است. شاید بتوان ایده دادن را اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز دانست. به عبارت دیگر، ایده ساده‌ترین راه حلی است که انسان در برابر یک مساله یا نیاز به آن فکر می‌کند. هر چند می‌توان یک ایده را بسط داد و پیچیده کرد.
می توان گفت ایده تفکری است که به رشته تحریر درآمده و به این سئوالات پاسخ دهد: چه کنیم؟ چرا؟ چگونه؟ برای چه کسانی؟ ایده می‌تواند فردی و یا گروهی باشد.
مجموعه آفتاب با اعتقاد واقعی به توانایی فرزندانمان، زمینه های ارائه ایده چه بصورت فردی و چه بصورت گروهی را فراهم کرده و ضمن توجه ویژه با دانش آموزان ایده پرداز مقدمات حمایتهای مالی از ایده ها را نیز از جانب خود فراهم خواهد آورد.

فهرست