فوق برنامه‌های مدرسه آفتاب توسط دپارتمان‌های تخصصی و براساس نظریه‌ی هوش‌های چندگانه مدیریت می‌شود و شامل موارد زیر است:

 • موسیقی
  • ویولن ( روز های یکشنبه)
  • گیتار ( روزهای دوشنبه)
  • تنبک ( روزهای شنبه)
  • پیانو ( روزهای چهارشنبه)
  • موسیقی کودک ( روزهای دوشنبه)
 • هنر و خلاقیت 
  • روزهای تشکیل شنبه و دوشنبه ساعت 13:15 تا 14:15 و 14:30 تا 15:30
 • شطرنج
  • روزهای تشکیل شنبه و دوشنبه15:00 تا 16:00 و 16:00 و 17:00
 • آزمایش مهیج
  • روزهای تشکیل شنبه و دوشنبه ساعت 14:00 تا 15:00 و 15:00 تا 16:00
 • رباتیک
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 و 15:00 تا 16:00
 • روبیک
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت  15:00 تا 16:00
 • چرتکه
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 و 15:00 تا 16:00
 • ریاضیات خلاق
  • روزهای تشکیل یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 و 17:00 تا 18:00
 • زبان انگلیسی
  • روزهای تشکیل روزهای زوج یا فرد که بر اساس تعیین سطح مشخص می گردد.

فهرست